Fertőtlenítés vegyszer nélkül, az ÓZON erejével, kedvező áron.

Köszöntöm a fertőtlenítés vegyszer nélkül weboldalán

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Nemes Tamás ev. (székhely:8044 Kincsesbánya, Árpád u. 9.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett nemesweb.hu weboldal használatára, valamint az ott meghirdetett szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy Ön, mint megrendelő (“Megrendelő”) csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai: Nemes Tamás ev. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 15.
Adószám: 68028783-1-27
Nyilvántartási szám: 51114943
Az adatkezelő elérhetőségei:
Telefon: +36 20 384 3292
Email: nemesysmail@gmail.com

Alapvető rendelkezések:
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Az ÁSZF módosításának jogát fenntartjuk.
Szolgáltatás teljesítésekor az aktuális feltételek szerint járunk el.
Az ÁSZF módosításáról tájékoztatjuk ügyfeleinket a weboldalon.
A nemesweb.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt áll.
Az oldalról kizárólag az Üzemeltető előzetes beleegyezése után vehetnek át tartalmat forrásmegjelöléssel.
Ennek elmulasztása jogi következményeket von maga után.
A szerződés nyelve magyar.
Adatait bizalmasan kezeljük az adatkezelési szabályzatnak megfelelően. Bővebben lásd: Adatkezelési nyilatkozat.
Tárhely szolgáltató adatai:
Tulajdonos: Antal Gyula Attila
Üzemeltető: Antal Gyula és Társai Bt.
+3630-361-7683
teracom.hu
E-mail: info@teracom.hu
1725. PF. 249

Általános Szerződési Feltételek – nemesweb.hu

1.Szolgáltató vállalási köre, területe
Gépjárművek, ingatlanok ózonos fertőtlenítése. Szolgáltatási terület: Fejér megye.
Fejér megyén kívül eső megrendelés esetén egyedi megállapodás köthető.

2. Árak
Az oldalon megjelenített árak változhatnak, érdeklődjön telefonon. Székesfehérvár 10km belül a kiszállási díj ingyenes. Ezen kívül eső helyekre 100ft/km. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
A weboldalon Szolgáltató részletesen bemutatja a szolgáltatás tárgyát: gépjáművek, ingatlanok ózonos fertőtlenítése és ezek díját.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőt az akció időtartamáról, feltételeiről.

3. A megrendelés menete

3.1. A megrendelést telefonon a honlapon feltüntetett elérhetőségeken adhatja le.  A megrendelés leadásához szükséges adatok: megrendelő neve, telefonszáma, a teljesítés címe. Ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséig őrizzük meg, reklám célra nem használjuk fel. Online megrendelés esetén a visszaigazoláshoz szükség van e-mail címére. Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk tovább. Bővebben: Adatkezelési nyilatkozat

3.2. Fizetési lehetőségek: Közvetlenül szolgáltatás (ózonos fertőtlenítés) elvégzése után történik az ellenérték megfizetése készpénzben vagy átutalással. Átutalás esetében 8 napos fizetési határidőt tudunk biztosítani. A fizetés elmulasztása jogi következményekkel jár, a Ptk. irányadó jogszabályai szerint járunk el.

3.3. A megrendelések feldolgozása és teljesítése A megrendelések feldolgozása telefonon azonnal, online pedig 24 órán belül történik. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-14 munkanapon belül. Egyedi esetekben (pl.: vidéki cím, Megrendelő elfoglaltsága) ennél később is teljesíthetjük a megrendelést, amelyről minden esetben tájékoztatjuk Megrendelőt. Az időpontról közösen állapodik meg a Megrendelő és a Szolgáltató. A szolgáltató weboldal köteles az igénybe vevő online úrlap beküldések megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton 24 órán belül visszaigazolni, megválaszolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. Ha Szolgáltató és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. A megrendelést (tisztítást) kizárólag Megrendelő gépjárművében, ingatlanában végezzük el. A tisztítás helyszínének biztosítása (beleértve az áramot) a Megrendelő feladata. A Megrendelő köteles tudomásul venni, betartani és végrehajtani az óvintézkedéseket, melyekre a Szolgáltató figyelmezteti. Ezen óvintézkedések közé tartozik: nem lehet élő ember, élő növény, élő állat a kezelt területen kezelés közben és az azt követő 60 percben. Erre minden egyes esetben figyelmezteti a Szolgáltató a Megrendelőt. A tájékoztatás átadását követően a felelősség a Megrendelőt illeti.

4. A szolgáltatás megtagadása Szolgáltató a fertőtlenítés elvállalását megtagadhatja megfelelő technológia hiányában, ha a szolgáltatás tárgya túl szennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, széklettel, vizelettel szennyezett, a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a tisztítás elvégzését, a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

5. Elállás joga Megrendelő indoklás nélkül visszamondhatja a megrendelt tisztítást legkésőbb a teljesítés időpontját megelőző napon este 20 óráig (akkor is, ha ez hétvégi napra esik) az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Amennyiben az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, Megrendelő nem állhat el a szerződéstől. Lásd elállási jog.

6. Garancia, jótállás, Szolgáltató felelőssége, szavatosság
6.1. Szolgáltató mindent tesz annak érdekében, hogy a megrendelés tárgyát a lehető legjobb eredménnyel végezze el.
6.2. Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a fertőtlenítés során nem keletkezik mechanikai sérülés (pl. kopás).
6.3. Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Szolgáltatónak róható fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – újra kérheti a fertőtlenítés elvégzését, vagy az ellenérték visszafizetését. Annak bizonyítása, hogy a fertőtlenítést a Szolgálató végezte el, a Megrendelő kötelezettsége.
6.4. Reklamációk A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását Szolgáltatóval közölni, de legkésőbb a tisztítás elvégzésétől számított 24 órán belül. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet Szolgáltatónak és a Megrendelőnek alá kell írni. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. Jótállás, szavatosság szabályai.
6.6. Panaszkezelés Amennyiben Megrendelő panasszal kíván élni, megteheti azt ügyfélszolgálati elérhetőségünkön H-P: 8-20 óra között: Kapcsolattartó: Nemes Tamás Tel: +36 20 384 3292 E-mail: nemesysmail@gmail.com

7. Vegyes rendelkezések Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  Telefon: +36 -1-391-1400  Fax: +36-1-391-1410  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi Hatóság A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/ Békéltető Testület Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat: a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll; ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét; a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját; a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással; a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást; tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt. Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Bírósági eljárás
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:   az eljáró bíróságot; a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem). A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Online vitarendezési platform Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. Az online vitarendezési platform  az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Jogi felelősség kizárása A nemesweb.hu honlapon olvasott tartalom nem számít orvosi tanácsnak, sem gyógymódnak. Tartalmaink kizárólag tájékoztató jellegűek.
Hatályba lépés: 2020.12.10.