Fertőtlenítés vegyszer nélkül, az ÓZON erejével, kedvező áron.

Köszöntöm a fertőtlenítés vegyszer nélkül weboldalán

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A honlap tulajdonosa, kezelője, Nemes Tamás ev. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók/megrendelők  cég által kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő adatai:
Nemes Tamás ev. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 15.
Adószám: 68028783-1-27
Nyilvántartási szám: 51114943
Az adatkezelő elérhetőségei:
Telefon: +36 20 384 3292
Email: nemesysmail@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Fogalmak:
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelése elküldése alkalmával, a weboldal felületein megadott adatai elküldésével (termékvélemény, űrlap beküldés, stb.)  kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: a megadott elérhetőségein küldött megrendelések feladói.
Hozzászólás, vélemény beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Sütik (cookies) használata
Ha megrendelést/véleményt/hozzászólást küld a honlapodon, bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail-cím és webcím eltárolásával egy sütiben.
Az ideiglenes tárolás kényelmi célokat szolgál, azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni.
Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. A felhasználó a böngészője kezelőfelületén bármikor törölheti a sütiket és előzményeket.
Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket.
Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
A weboldal működése során a látogatottságról és a működésről statisztikai adatokat gyűjtünk, amelyek között személyes a adatok nincsenek, azokra a statisztika nem terjed ki, semmilyen személyes adat rögzítésre nem kerül.
A kezelt adatok köre:  a megrendeléskor elküldött, megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), cím.
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- a Szolgáltató
– szerződött munkavállaló, aki a Szolgáltatónak dolgozik

Az adatkezelés időtartama: 
az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.
A törlés tényéről az érintettek külön értesítést nem kapnak.
A vásárló, megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva.
A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy soron kívüli törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó/megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.
Ha a regisztrált felhasználó/megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a /megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)